Tag: sql_variant_property

MSSQL, SQL, SQL Server database, TSQL

Typ SQL_Variant w SQL Server

Follow me
SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Ciekawym typem wbudowanym w SQL Server jest SQL_VARIANT. Pozwala on na przechowywanie wartości o różnym typie danych w ramach pojedynczej kolumny czy też zmiennej. W ramach niniejszego artykułu postaram się przybliżyć ten typ danych i wskazać zarówno jego wad jak i zalet. Gdy zdefiniujemy zmienną typu SQL_Variant to może ona przechowywać np. wartości CHAR, DECIMAL […]