SQL Server database

sys.dm_db_index_usage_stats – czy nasz indeks jest używany?

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Indeksy w środowisku bazodanowym są powszechnym sposobem na przyspieszenie działania naszych zapytań. Tak jak we wszystkim również i w tym wypadku ważne jest aby nie przesadzić ponieważ nadmiar indeksów może być nawet bardziej szkodliwy niż ich brak. Tutaj pojawia się pytanie skąd wiadomo, które indeksy są używane przez zapytania, a co za tym idzie, które z nich są użyteczne? Używając widoku zarządczego (ang. Data Management View – DMV) sys.dm_db_index_usage_stats o którym powiemy w dalszej części niniejszego artykułu. Indeksy mogą być użyteczne w pobieraniu danych natomiast mogą spowalniać operacje m.in wstawienia danych. Warto więc aby nasza baza miała tylko te indeksy,…
Read more

Typy daty i czasu w SQL Server

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Artykuł ten jest częścią serii Od 0 do TSQL którą znajdziesz tutaj. Po typach tekstowych oraz liczbowych przyszła pora na omówienie typów daty i czasu. Część z Was może pomyśleć, iż datę i czas można przechowywać jako wartość liczbową? Generalnie jest to możliwe – pozbawiamy się wtedy jednak możliwości jakie oferuje użytkowanie typów przeznaczonych do tego typu danych. W SQL Server mamy wbudowanych wiele typów związanych z datą i czasem, oto one: date datetime datetime2 smalldatetime time datetimeoffset Najprostszym z nich jest wspomniany na liście typ date. Jak można się domyśleć typ ten przechowuje datę. W ramach obiektu o tym…
Read more

Typy liczbowe w SQL Server

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Artykuł ten jest częścią serii Od 0 do TSQL którą znajdziesz tutaj. W poprzednim poście omówiliśmy typy tekstowe wbudowane w SQL Server. Oczywiście to nie jedyna grupa typów omawianym przez nas środowisku bazodanowym – dziś omówimy typy przechowujące wartości liczbowe. Jest ich kilka i każdy z nich posiada odmienne zastosowania. Poniżej prezentujemy listę typów liczbowych, które będziemy kolejno omawiać: int tinyint smallint bigint bit decimal numeric money smallmoney real float Pierwszym grupą typów liczbowych są typy całkowitoliczbowe. Jak sama nazwa wskazuje są to typy jakie możemy nadawać obiektom takim jak np. kolumny czy też zmienne, które w zamierzeniu przechowywać wartości…
Read more

Typ SQL_Variant w SQL Server

Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Ciekawym typem wbudowanym w SQL Server jest SQL_VARIANT. Pozwala on na przechowywanie wartości o różnym typie danych w ramach pojedynczej kolumny czy też zmiennej. W ramach niniejszego artykułu postaram się przybliżyć ten typ danych i wskazać zarówno jego wad jak i zalet. Gdy zdefiniujemy zmienną typu SQL_Variant to może ona przechowywać np. wartości CHAR, DECIMAL i DATE jednocześnie przy zachowaniu właściwości specyficznych dla danego typu. Zobrazujmy to na przykładzie. Na samym początku stwórzmy sobie testową bazę danych na której będziemy wykonywać przykłady – w niniejszym artykule możemy użyć domyślnych wartości przy tworzeniu bazy danych, nie będą one aż tak istotne:…
Read more

Strony danych i ekstenty w SQL Server

PagesAndExtentsInSQLServer_00
Follow me

Adrian Chodkowski

SQL geek, Data enthusiast, Consultant & Developer
Adrian Chodkowski
Follow me

Wszystkie dane w SQL Server fizycznie składowane są w stronach danych. Dziś właśnie zajmiemy się tą tematyką – postaram się ją przybliżyć na takim poziomie abyśmy mogli w późniejszym okresie dotykać tematów już nieco bardziej skomplikowanych. Tak więc każda dana w SQL Server fizycznie składowana jest na stronach danych. Każda z nich jest ujednolicona pod kątem wielkości i posiada rozmiar 8 KB – SQL Server nie pozwala na modyfikację tej wielkości. 8 stron tworzy tzw. ekstent. Z prostego wyliczenia możemy się dowiedzieć, że skoro 8 stron o wielkości 8KB tworzy ekstent to ma on wielkość 64KB. W momencie gdy tworzony…
Read more